Wonen aan de Dorpenweg

Periode: 2009

Locatie: Dorpenweg – Deursen

Opdrachtgever: Particulier

In 2009 heeft ELINGS een visie ontwikkeld voor het plangebied Dorpenweg 31 te Deursen. In de rafelige dorpsrand van Deursen ligt een grootschalige intensieve varkenshouderij, welke met zijn verschijning niet passend is in de overgang van het dorp naar het buitengebied. In de toekomst verdwijnen de varkensschuren en maken plaats voor een nieuw eigentijds bebouwingscluster, geïnspireerd op het streekeigen historische boerderij ensemble.

Verspreid staande bebouwing, agrarische bedrijven en groene akkers en weilanden wisselen elkaar af en kenmerken het beeld. Hoogteverschillen zijn duidelijk waarneembaar in het gebied. Op de hogere delen (boven de hoogwaterlijn) is bebouwing mogelijk (hoogte minimaal 7,00m + NAP). De lagere gronden zijn natter en daardoor minder geschikt voor bebouwing (ong. 6,64m + NAP). Deze zijn voornamelijk ingericht als agrarische gronden, bossages en sloten.

De kenmerkende historische agrarische bedrijven op de hogere delen worden ook wel boerderijensembles genoemd, dat wil zeggen meerdere agrarische gebouwen bij elkaar. In de omgeving van Deursen zijn vele van deze historische ensembles te vinden; dit vormt de inspiratie voor het concept. Aan de rafelige rand van het dorp ligt een nieuw ensemble met akkers, boomgaard en houtsingels als dragende structuur. De lagere delen van het plangebied worden ontwikkeld met kruidenrijk grasland, een poel en solitaire bomen. Gevoel voor ruimte en weidsheid ervaart men hier met de dijk de Rijt als landschappelijk accent en oriëntatie. Vanaf de dijk heeft men toegang tot het ensemble via een karrespoorweg. Nabij deze entree staat een extra terphoeve. Achter de dijk liggen de natte laagtes van de Beerse Overlaat met moerasvegetatie, die verder worden uitgebreid.

Gebaseerd op het concept is een inrichtingsvoorstel uitgewerkt. Het ensemble bestaat uit moderne bebouwing geïnspireerd op de lokale boerderijensembles, waarbij de bedrijfsgebouwen omgevormd zijn tot woongebouwen. De verschillende te onderscheiden wooneenheden zijn: hoofdwoning aan Dorpenweg, Hooibergwoningen, Loodswoning, Stalwoning, Kippenschuur, Schopwoning, en een eigentijdse hoeve op de terp. Met gebiedseigen beplanting wordt het erf, de dijk en het landschap versterkt.