Over ELINGS

 

Wij zijn een ontwerp- en adviesbureau, gericht op landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening. Al 50 jaar werken we met een klein enthousiast team aan het vormgeven van landschappen met als doel om onze leefomgeving mooi, leefbaar en leesbaar te maken.

Ruimtelijke opgaven doorlopen bij ELINGS een onderzoekend ontwerpproces waarin de betrokkenheid van opdrachtgever en belanghebbenden, én de kenmerken van de plek centraal staan. Deze interactieve aanpak stimuleert creativiteit en resulteert in innovatieve oplossingen. Met deze aanpak ‘op maat’ ontstaan zeer bijzondere en kwalitatief hoogwaardige landschappen, zowel in een stedelijke als in een landelijke context.

In de zoektocht naar synergie tussen landschapsarchitectuur en stedenbouw enerzijds, en de maatschappelijke verwachtingen anderzijds werken we op alle schaalniveaus en met een brede blik. Om te komen tot een duurzame inrichting is het samen zoeken naar de optimale balans tussen belangen essentieel. ELINGS betrekt alle belanghebbenden partijen en overheden in het begin van het proces. Door deze intensieve samenwerking kan ELINGS innovatief en slagvaardig optreden. We zijn ons bewust dat deze aanpak intensieve afstemming voor de projectpartners betekent. Hierbij moeten ambities soms worden bijgesteld om tot een gezamenlijk en gedragen eindresultaat te komen.

De landschappen waaraan ELINGS werkt variëren van hoog dynamische stedelijke leefomgevingen tot rustige buiten- en natuurgebieden. Iedere opgave kent karakteristieke landschappelijke kenmerken, ruimtelijke knelpunten en uitdagingen die onze creativiteit en innovativiteit prikkelen. Ook de opdrachtgevers in ons werkveld zijn divers, waardoor we werken voor private en publieke partijen. In dit gevarieerde werkveld schakelt ELINGS continue tussen inhoud, proces en planologische procedures. Dit resulteert in een duurzame inrichting van onze leefomgeving.

Onze plannen kenmerken zich door de integratie van natuurontwikkeling met vormgeving, door veel rust en ruimte om te spelen en door een gevoel van thuis komen.

 

Werkwijze

Elk project start met een analyse van de opgave waarmee we de kern van het project definiëren. In een (ruimtelijke) verkenning bekijken we het gebied vanuit diverse invalshoeken om de kenmerken in beeld te brengen (heden en verleden), en onderzoeken we randvoorwaarden. Daarbij het betrekken we overheden, eigenaren en belanghebbenden. Samen stellen we een projectvisie op, die een leidraad vormt gedurende het ontwerpproces. Door samen belangen af te wegen en te waarderen kunnen we heldere en gemotiveerde keuzes maken. Onze visie wordt in grote mate bepaald door de eigenschappen van de plek, de gewenste maatschappelijke ontwikkeling en de wensen van de toekomstige gebruikers.

Op zorgvuldige wijze vertalen we de projectvisie naar een ruimtelijk voorstel. In dit voorstel worden bestaande kenmerken geïntegreerd en/of versterkt, (ruimtelijke) knelpunten opgelost en een robuust landschappelijk raamwerk gevormd. ELINGS streeft de integratie van kennis van betrokken partijen, herstel van natuurlijke systemen, en versterking van landschappelijke- en stedenbouwkundige structuren na. Materiaal gebruik, vormgeving en beplanting ondersteunen de projectvisie en dragen bij aan de belevingswaarde en identiteit van het project.

Om tot realisatie te komen van de voorgenomen ontwikkeling werken we het ruimtelijk voorstel uit. Hierbij worden de afspraken en gekozen oplossingen middels zorgvuldig teken- en rekenwerk vastgelegd. Belangrijk is dat de realisatie zorgvuldig en volgens het ontwerp uitgevoerd wordt. ELINGS bewaakt deze kwaliteit in nauw overleg met de uitvoerder.

Een ander belangrijk aspect van de uitwerking van de projectvisie is de vertaling van het ruimtelijk voorstel in een juridisch- en planologisch plan. Ook in dit proces spelen we een verbindende rol tussen overheden en opdrachtgever om de beoogde ruimtelijke kwaliteit over te brengen en gezamenlijk na te streven. Waarmee we de hoogste toegevoegde waarde in het project realiseren en het ontwerp borgen.

vlnr: Simone Vogels, Stan Elings,

Giel Bongers, Sandra Perez (niet op de foto).