Centrumplan Zeelst

Periode: 2010 – 2011

Locatie: Centrum Zeelst

Opdrachtgever: Gemeente Veldhoven

Zeelst is de afgelopen 50 jaar veel veranderd door schaalvergroting en de toename van verkeer. De inrichting van de openbare ruimte is achter gebleven en sluit niet meer aan op de ambitie van Zeelst.

Het kleinschalige karakter en cultuurhistorische waarden worden behouden en waar mogelijk versterkt bij de herinrichting van de openbare ruimte. Hiermee wordt tevens de identiteit en de gebruikswaarde vergroot. Als Kempisch dorp is Zeelst opgespannen tussen de kerk en de kiosk met uitwaaierende wegen als een spinnenweb. Naast deze uitwaaierende wegen geven bochtige en kronkelige straten, met steeds veranderend zicht, de dorpse stedenbouwkundige structuur weer.

Centrumplan Zeelst – juli 2011

Het centrum van Zeelst zal het hoogtepunt van het dorp worden; eenduidig, onderscheidend en waar de auto te gast is. De gebieden rondom de kerk en de kiosk zullen door hun inrichting en materiaalgebruik als hoogtepunten ervaren worden. Door de verharding in het centrum op één niveau te houden en delen eenrichtingsverkeer te maken worden automobilisten door het centrum te rijden. Hierdoor ontstaat een verblijfsgebied voor bewoners en ondernemers. Daarnaast wordt het centrum met groen aangezet en wordt met materialisering het dorpse karakter behouden en zal de openbare ruimte als eenduidig element ervaren worden.

In 2010 – 2011 heeft ELINGS middels een interactief planproces (met buurtbewoners, betrokkenen en deskundige ambtenaren) bovenstaand centrumplan ontwikkeld. Middels een algemene buurtinformatie bijeenkomst is de intentie van de gemeente Veldhoven, om het centrum van Zeelst te herinrichten na de aanpassing van de riolering, kenbaar gemaakt. Op deze eerste avond waren ruim 100 omwonenden en belanghebbenden aanwezig. Vervolgens is een  afvaarding van circa 20 bewoners en belanghebbenden in diverse workshops gewerkt aan de inrichting van het centrum. Ook hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden met ambtenaren. Tot slot is in juli 2014 bovenstaand plan gepresenteerd, tijdens een algemene buurtinformatie bijeenkomst.

Vervolgens is het ontwerp door de gemeente Veldhoven uitgewerkt en gerealiseerd.