Bosrand

Periode: 2008 – 2011

Locatie: Gemullehoekenweg 60, Oisterwijk

Opdrachtgever: Bosrand BV

Partners: M30 architecten, PS vastgoedconcepten, Dok Vast bv, BRO

Samenwonen met de natuur – Bosrand Oisterwijk – November 2010

Hotel Bosrand ligt in het beekdal van de Achterste Stroom in Oisterwijk. De eigenaar wil de exploitatie beëindigen. Omdat het gebouw en het terrein geen recht doen aan de potentiële natuurwaarden van het gebied, is besloten om de huidige bebouwing te slopen en zes duurzame woningen te ontwikkelen.

De ontwikkeling gaat gepaard met het beekdal herstel. Historische structuren vormen hiervoor de basis: Het beekdal van 1850 bestaat uit een samenhangende geheel van akkers, hooilanden, weides, houtwallen en overstromingsvlaktes. Het heeft een hoge gebruiks- en ecologische waarde.

Doorsnede terrein van toegangsweg – Achterste Stroom

In de nieuwe situatie is er weer sprake van een samenhang in de landschappelijke structuur, iets wat nu ontbreekt. De Achterste Stroom meandert weer waardoor een brede, natte zone ontstaat met flauwe taluds, plas-dras-gebieden, eilanden en een nevengeul. Er wordt ruimte gecreëerd voor waterberging en de verschillende gradiënten nat en droog zorgen voor een grote biodiversiteit. De landschappelijke opbouw bestaat uit zones met elk een eigen functie en beheer. Aansluitend op het bos ligt een bostuin aan de voorzijde van de woningen. Samen met de intensief beheerde siertuin aan de achterzijde van de woningen vormt dit het gecultiveerde deel. Het natuurlijke deel bestaat uit  extensief beheerde natuurtuin en het beekdal. Een wandelpad maakt dit beekdal toegankelijk en beleefbaar.

Met het vaststellen van het bestemmingsplan in 2011 is het ontwerpproces afgerond.