Periode: 2012-2017

Opdrachtgever: ZLTO

Functioneel erfgroen

In opdracht van ZLTO heeft ELINGS in samenwerking met Brabants Landschap en ZLTO, een inspiratie-webtool ontwikkeld genaamd ‘Van Last naar Lust’. Agrariërs kunnen via deze site inspiratie opdoen voor aankleding van hun eigen erf met functioneel groen.

Het erf is voor de boer een praktische en functioneel werkterrein. Echter door de bril van de burger is hetzelfde erf onderdeel van de totale plattelandsbeleving. Gek genoeg liggen de perspectieven van de boer en burger dichterbij elkaar dan men denkt. De groen aankleding van het boerenbedrijf werkt namelijk twee kanten op. De boer wil vooral functionele erfbeplanting en de burger wil een mooi groen plaatje. Om het nut van groen op het erf inzichtelijk te maken heeft ELINGS de site opgezet.

We zijn ons bewust dat de diversiteit binnen de agrarische sector ook een andere inrichting verlangt. Zo wil een varkenshouder zijn schuren eerder afschermen van de zon en de glastuinbouw juist van zoveel mogelijk zon genieten. Ook de regio waarin de agrariërs gevestigd zijn biedt een andere inrichting en groen. Daarom kan men op de site door het doorlopen van enkele stappen snel onderscheid maken wat voor hem het meest geschikt is.

Als men deze twee stappen heeft doorlopen biedt een plattegrond van een symbolische agrariër diverse meest gangbare elementen op het boerenerf, zoals een schuur, mestsilo, kadaverton etc. Door het klikken op één van deze elementen wordt aan de hand van beelden snel een indruk gegeven wat men zoal kan doen en wat de meerwaarde is. Als men meer gegevens wil, zoals plantinstructie of soortenadvisering, klikt men door. Hierdoor kan men veel inspiratie opdoen voor de inrichting van een groen erf met functionaliteit in het belang van de agrariër!

Zie voor meer informatie: http://functioneelerfgroen.zlto.nl/