Periode: 2014-2015

Locatie: Middelrode

Opdrachtgever: Rentmeester

Afbeelding: Inrichtingsplan landgoed

Situatie

Aan de Molenhoek te Middelrode (gemeente Sint-Michielsgestel) liggen de restanten van een oude watermolen ‘Ter Steen’ en een voormalig agrarisch bedrijf. De eigenaar heeft de wens om op de locatie en de omliggende gronden een landgoed te ontwikkelen. Onderdeel van dit landgoed zijn twee landgoedwoningen.

De gemeente Sint-Michielsgestel werkt aan de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied  waarin deze ontwikkeling – die niet passend is in het huidige bestemmingsplan – mee kan lopen. ELINGS heeft voor de ontwikkeling een inrichtingsplan en ruimtelijke onderbouwing – voorzien van de noodzakelijke onderzoeken – opgesteld.

Intichtingsplan

De landgoedwoningen liggen in een uniek beekdallandschap. Elke woning heeft een ruim perceel met een duidelijke (zicht) relatie met het omliggende beekdallandschap. De percelen liggen rondom een groen ‘plein’. Vanwege de hogere ligging in het landschap en als verwijzing naar de cultuurhistorie, bestaat het plein uit gras met bomen (noot/linde).

Elk perceel heeft zijn eigen identiteit, zicht en beleving van het beekdallandschap. De percelen  zijn opgebouwd uit een natuurtuin (lager gelegen, onderdeel beekdallandschap) en een hoger gelegen privétuin  in compositie met de bebouwing. Voor de afscherming van de percelen wordt gebruik gemaakt van gebiedseigen landschappelijke elementen; hagen, struiksingels en houtwallen.

De ontwikkeling verrijkt het beekdallandschap door de toevoeging van karakteristieke landschappelijke elementen (brede houtwal: met soorten zoals meidoorn, eik, hazelaar, veldesdoorn, liguster; eiken-berkenbos; hooilanden). De opgaande beplanting zorgt tevens voor privacy van de toekomstige bewoners.

Een gedeelte van het huidige landbouwgebied wordt omgevormd voor natuurontwikkeling (5 ha), gebaseerd op aanwezige en potentiële natuurwaarden van het beekdal. Hiermee ontstaat een (be)leefbaar landschap voor mens en dier. Via een wandelroute is het gebied te bezoeken voor bewoners en bezoekers van Middelrode.

Het inrichtingsplan is voorzien van beeldkwaliteit en beheerplan en maakt integraal onderdeel uit van de ruimtelijke onderbouwing. Met de ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat het initiatief haalbaar en uitvoerbaar is én dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Hiervoor zijn alle relevante beleidsmatige, stedenbouwkundige/landschappelijke, waarde- en milieutechnische aspecten opgenomen. Enkele onderbouwende onderzoeken zijn uitgevoerd door derden.